ಡಾ|| ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ ಅವರ `ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ’ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 2022ರ ಕ. ಸಾ. ಪ. ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *