ತಿಂಗಳ ಅಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ISRO ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ *ಚಂದ್ರಯಾನ 3 – ಭಾರತದ ಅನ್ವೇಷಣಾಯನ* ಕುರಿತು ಸಂವಾದ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *