ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‍ 13, 2024ರಂದು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು 5 ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾ‍ರ್ಪಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *