`ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಆರ್. ಉಡುಪ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *