ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900

Contact Us

Registered Office

Navakarnataka Publications Private Limited

101, Embassy Centre
Crescent Road
Kumara Park East
BENGALURU - 560 001

Online Shop Email: nkpl.online@gmail.com
Phone No.:(Head Office): 080 - 22161900 / 22161901 / 902
Online Enquiry Timing: From 10.00 AM To 6.00 PM
Online Tracking Enquiry: 080 - 22161912 / 7353530805
Mob: (Online Shop): 7353530805 / 080 - 22161913


Showrooms

Navakarnataka Publications Private Limited

Devanga Tower
Next to Bhumika (States) Cinema
Opp. Adiga's Restaurant
Kempegowda Road
BENGALURU - 560 009

Email: nkpkgr@gmail.com
Phone No.:080 - 22203106
Mob: 9480686859


Navakarnataka Publications Private Limited

Sharavathi Building
Balmatta
MANGALURU - 575 001

Email: nkpbalmatta@gmail.com
Phone No.:0824 - 2425161
Mob: 94806 86866


Navakarnataka Publications Ptv. Ltd. (Wholesale)

Embassy Centre, 11, Crescent Road,
Kumara Park East, Post Box No. 5159,
BENGALURU - 560 001

email : nkpsales@gmail.com
Online Books Enquiry Timing: From 10.00 AM To 6.00 PM
Phone No.: 080 - 22161913 / 22161914
Mob: 94806 86858


Navakarnataka Publications Private Limited

Prestige Shopping Arcade
Ramaswamy Circle
MYSURU - 570 024

email : nkpmysuru@gmail.com
Phone No.:0821 - 2424094 / 4262494 / 2420383
Mob: 94806 86863


Navakarnataka Publications Private Limited

CANARA APARTMENT,
SHARAVU GANAPATHI TEMPLE ROAD,
MANGALURU - 575 001

email : nkpmng@gmail.com
Phone No.:0824 - 2441016
Mob: 94806 86864